Agencja Ubezpieczeniowa Marianna Macherska Słyk

Perfekcyjny dzień, perfekcyjne Rozwiązania Ubezpieczeniowe

Ubezpieczenia NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Obejmuje wypadki powstałe na terenie RP oraz poza jej granicami.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku polegające na uszkodzeniu ciała, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo lub śmierć osoby ubezpieczonej. Osobami ubezpieczonymi z reguły są kierujący oraz pozostali pasażerowie.

Odpowiedzialność towarzystwa z tytułu NNW dotyczy szkód powstałych tylko w określonym na polisie pojeździe. Z ubezpieczenia NNW wypłaca się świadczenia niezależnie od przysługujących poszkodowanemu z innych źródeł odszkodowań.

Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. Sumę ubezpieczenia wybierasz sam. Maksymalna i minimalna wysokość sumy ubezpieczenia jest różna w poszczególnych towarzystwach.